Опис образовног профила

Имајући у виду чињеницу да цивилизацијски развој као и климатске промене, стварају ситуацију да у нашој земљи не постоји ни радни ни стамбени простор који се у смислу климатизације, грејања, хлађења или вентилације не прилагођава боравку или раду људи; имајући у виду и потребе за еколошким понашањем оних који раде у овој области (обезбеђивање здравог простора за боравак људи, као и заштита атмосфере); знајући да је важна ствар и енергетска ефикасност, као и коришћење обновљивих извора енерегије, тржиште рада и сада захтева, а у најближој будућности ће бити и императив, да у овим областима раде професионалци способни да задовоље све ове потребе. Уз све ово, нашa држава је потписала међународне споразуме везане за употребу и контролу рада са радним гасовима („фреонима“), тако да је усвојен закон по коме убудуће у овој области неће моћи да ради нико ко нема потребна знања из ове области, на основу којих ће се добијати и одговарајуће лиценце. Зато будућим ученицима треба понудити овакав образовни профил уважавајући потребе тржишта рада.
Образовни профил инсталатер грејања, водовода и клима уређаја пројектован је тако да задовољава циљеве реформе средњег стручног образовања, уз тежњу ка дуалном образовању. Тачније речено, направљен је тако да се може спроводити као дуални образовни профил, а наша школа има и техничке и кадровске могућности да га остваре уз веома квалитетну практичну наставу, тако да ученик буде способан за рад одмах по завршетку школовања.
Нови образовни профил, техничар грејања и климатизације ће омогућити ученицима:
 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • ефикасан рад у групним ситуацијама
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • благовремено реаговање на промене у радној средини
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу o примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада o развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко- технолошких новина у струци

Могућност запослења

Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном радном месту и слично.

Комбиновањем знања која стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанијама ученици/це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Могућност даљег школовања

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК/ЦА ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:

 • Мерење основних грејних и расхладних параметара
 • Припрема и израда цевних инсталација
 • Припрема грејних и климатизационих компонената за уградњу и уградња
 • Монтажа и демонтажа опреме цевне инсталације
 • Експлоатација и одржавање опреме и уређаја за грејање
 • Експлоатација и одржавање опреме и уређаја за хлађење
 • Експлоатација и одржавање опреме и уређаја топлотне пумпе
 • Експлоатација и одржавање опреме и уређаја система за вентилацију
 • Експлоатација и одржавање опреме и уређаја система за климатизацију