Опис образовног профила

Мехатроника je интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства.

Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности.

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособљава се да:

  • помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса
  • програмира микроконтролере и PLC-ове
  • ради са роботом и познаје сензорске системе
  • познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе
  • тестира и дијагностикује мехатронски систем
  • отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију
  • савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове
  • ефикасно организује време и ради у групним ситуацијама

Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напретка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

У оквиру Реформе средњег стручног образовања креиран je нов огледни образовни профил ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ и спроводи се од 1.септембра 2007.године.

Школске 2009/2010.године уписаће се прва генерација ученика овог образовног профила у нашем окружењу.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 3 3
Рачунарство и информатика 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Физика 2
Техничко цртање 3
Механика 3
Електротехника са мерењем 3 2
Техничка механика са механизмима 3
Електроника 3
Програмирање 2
Предузетништво 2
Припрема електромашинских материјала 3
Хидрауличне и пнеуматске компоненте 3
Машински елементи 4
Хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања 3
Дигитална електроника 4
Микро контролери 4
Мерни претварачи 3
Системи управљања 3
Електрични погон и опрема у мехатроници 4
Моделирање са анализом и елемената и механизама 3
Програмибилни логички контролери 3
Мехатронски системи 3
Тестирање и дијагностика мехатронских система 5
Одржавање и монтажа мехатронских система 5
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет према програму огледа 2 2 2 2

Могућност запослења

Аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, област медицине, мерења, контроле и кибернетике, електропривреда…

Могућност даљег школовања

По завршетку школовања ученици имају проходност лектротехничком, информатичким смеровима као и машинском факултету.

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – машинство, информатика, електротехника