Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом степену или из вишег степена у нижи, без обзира на подручје рада.
Лице које се уписе у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови  Наставничког већа школе, именовани решењем директора.
Потребна документација за упис:

  • сведочанстава свих завршених разреда
  • диплома о положеном матурском или завршном испиту
  • извод из матичне књиге рођених
  • лекарско уверење ( за возаче моторних возила потребно је лекарско уверење за “Ц” категорију)
  • пријава за упис
  • извештај о уплати на жиро рачун школе 840-31302845-09, модел 97, позив на број 66-68665040174231700
  • фотокопија личне карте

Након што положи све испите разлике и успешно реализује жељени наставни план и програм, ученик добија сведочанства за сва четири разреда и диплому, односно сведочанства за сва три разреда и диплому о завршеном трећем степену образовања.

Занимања за која школа врши преквалификацију можете видети на линку овде.