Опис образовног профила

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (IV степен)

Ако желите у будућности да се бавите организацијом превоза, провером техничке исправности возила или регулисањем саобраћаја, добродошли на овај саобраћајни смер и образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  • планира, припрема, организује и контролише рад возног парка
  • прати коришћење возног парка и планира законом предвиђене прегледе
  • прави планове сервисирања, текућих и генералних оправки возног парка
  • израђује планове и свакодневно прати коришћење радног времена возног особља
  • обрађује и води евиденцију и документацију за возни парк и возно особље
  • планира постављење саобраћајне сигнализације
  • прати реализацију планираног обима производње
  • комуницира са корисницима услуга превоза
  • испитује и прати промене на транспортном тржишту

Настава је кабинетског типа уз употребу милтимедијалних наставних средстава и савремених учила. Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију и басплатно полагање возачког испита.

За реализацију обуке вожње школа поседује возни парк састављен од четири аутомобила. Практична настава се реализује у сарадњи са социјалним партнерима, а у складу са наставним планом и програмом.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 2
Техничко цртање 2
Саобраћајни системи 2
Технологија материјала 2
Физика 2
Механика 2
Саобраћајна психологија 2
Машински елементи 2
Терет у транспорту 3
Регулисање и безбедност саобраћаја 2 2 2
Моторна возила 3 3 2
Саобраћајна инфраструктура 3 2 2
Организација превоза 4 3
Интелигентни транспортни системи 2
Предузетништво 2 2
Практична настава 2 4 6 6
Грађанско васпитање/ Верска настава 1 1 1 1
Изборни програм 2 2

Могућност запослења

ПОСАО у предузећима која се баве превозом путника и робе (диспечер, инспекција саобраћаја, технички преглед возила, осигурање возног парка, регистрација возила)

Могућност даљег школовања

ФАКУЛТЕТ – саобраћајни, машински, технички, информатички, као и полцијска академија и економски факултет или менаџмент

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -саобраћај, машинство, информатика, као и виша пословна школа

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ( V степен: возач инструктор за обуку вожње, V степен: техничар друмског саобраћаја специјалиста)

Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова које се добија у Заводу за здравствену заштиту Застава и овлашћеним установама КЦ Крагујевац.