Опис образовног профила

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (IV степен)

Ако желите у будућности да се бавите организацијом превоза, провером техничке исправности возила или регулисањем саобраћаја, добродошли на овај саобраћајни смер и образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  • планира, припрема, организује и контролише рад возног парка
  • прати коришћење возног парка и планира законом предвиђене прегледе
  • прави планове сервисирања, текућих и генералних оправки возног парка
  • израђује планове и свакодневно прати коришћење радног времена возног особља
  • обрађује и води евиденцију и документацију за возни парк и возно особље
  • планира постављење саобраћајне сигнализације
  • прати реализацију планираног обима производње
  • комуницира са корисницима услуга превоза
  • испитује и прати промене на транспортном тржишту

Настава је кабинетског типа уз употребу милтимедијалних наставних средстава и савремених учила. Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију и басплатно полагање возачког испита.

За реализацију обуке вожње школа поседује возни парк састављен од четири аутомобила. Практична настава се реализује у сарадњи са социјалним партнерима, а у складу са наставним планом и програмом.

Марта 2008. године, у школском простору отворен је сервис за технички преглед возила чиме ће се побољшати квалитет практичне наставе.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 3 3
Рачунарство и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Музичка уметности 1
Ликовно 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Физика 2 2
Биологија 2
Хемија 2
Технологија материјала 2
Механика 2 2
Машински елементи 2
Моторна возила 2 3 2
Терет у саобраћају 2
Интегрлни транспорт 2
Основи путева и улица 2
Регулисање саобраћаја 2
Безбедност саобраћаја 2
Основи саобраћајне психологије 2
Основи саобраћаја и транспорта 2
Гараже и сервиси 2
Организација превоза 3 3
Економика и организација саобраћаја 2
Механизација претовара 2
Основи електротехнике 2
Техничко цртање са нацртном геометријом
Практична настава 2 4 4 5

Могућност запослења

ПОСАО у предузећима која се баве превозом путника и робе (диспечер, инспекција саобраћаја, технички преглед возила, осигурање возног парка, регистрација возила)

Могућност даљег школовања

ФАКУЛТЕТ – саобраћајни, машински, технички, информатички, као и полцијска академија и економски факултет или менаџмент

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -саобраћај, машинство, информатика, као и виша пословна школа

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ( В степен: возач инструктор за обуку вожње, В степен: техничар друмског саобраћаја специјалиста)

Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова које се добија у Заводу за здравствену заштиту Застава и овлашћеним установама КЦ Крагујевац.