ПОСТУПАК
издавања копије сведочанства – дипломе

 

1. Огласити неважећим документ за који се тражи дупликат (Службени гласник)

2. Уплатити таксу школи:

Уплатилац: Име и презиме и адреса
Сврха уплате: Издавање дупликата јавне исправе (на име подносиоца захтева)
Прималац: Средња стручна школа
Износ: 400.00 дин. (по документу)
Рачун примаоца: 840-31302845-09
Модел: 97
Позив на број: 66-68665040174231700

 

3. Уплатити Републичку административну таксу путем опште уплатнице:

 

Уплатилац: Име и презиме(за удате и девојачко презиме) и адреса
Сврха уплате: Издавање дупликата јавне исправе (на име подносиоца захтева
Прималац: Републичка административна такса
Износ: 1000.00 дин. (по документу)
Рачун примаоца: 840 – 742221843 – 57
Модел: 97
Poziv na broj: 48049

4. Попунити образац Захтев за издавање дупликата сведочанства или дипломе (Образац). Уз попуњен захтев приложити доказе о уплати накнаде за оглашавање документа неважећим и РАТ (тачке 1, 2, и 3).

 

Важно: Захтев се искључиво подноси лично или уз овлашћење.