Опис образовног профила

Током четворогодишњег школовања ученик се оспособљава за:

  • правилну израду и коришћење техничке документације
  • процес организације рада на CNC машинама
  • разраду технолошких поступака обраде на CNC машинама
  • примену аутоматизације у процесу производње
  • активно коришћење рачунара приликом израде техничко –технолошке документације
  • процес програмирања (G-koda) на КУ машинама као и уношење и тестирање програма

Настава je очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори рада машина, као и саме машине на којима je постављен индустријски софтвер), тако да ученици пo завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега онога што су кроз школовање научили.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Рачунарство и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Машински елементи 1
Филозофија 2
Технологија машинске обраде 2
Физика 2 2
Електротехника и електроника 2
Екологија и заштита животне средине 1
Хемија 2
Машински материјали 2
Техничко цртање 3
Механика 2 2
Технологија обраде 2
Машински елементи 2
Организација рада 2
Аутоматизација производа и флексибилан производни систем 2 2
Хидраулика и пнеуматика 2
Технологија за компјутерски управљане машине 4
Програмирање за компјутерски управљиве машине 2 7
Технолошки поступци са контролом 2
Пројектовање технолошких система 7 7
Компјутерска графика 3
Моделирање машинских елемената и конструкција 3
Практична настава 3 4 3
УКУПНО 33 33 32 33

Могућност запослења

ПОСАО – нове технологије (CNC опрема)

Могућност даљег школовања

Струковне и академске студије – ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванпривредне делатности: фармацију медицину текстилну индустрију…