Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.
Лице које уписе школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови Наставничког већа школе, именовани решењем директора
Потребна документација за упис:
• сведочанстава свих завршених разреда
• диплома о положеном завршном испиту
• извод из матичне књиге рођених
• лекарско уверење
• пријава за упис
• извештај о уплати  на жиро рачун школе 840-31302845-09, модел 97, позив на број 66-68665040174231700
• фотокопија личне карте

Након што положи све испите разлике и успешно реализује жељени наставни план и програм, ученик добија сведочанства за сва четири разреда и диплому.

Занимања за која школа врши доквалификацију можете видети на линку овде.