Школа у току године врши упис кандидата ради стицања специјалистичког образовања. Циљ остваривања плана и програма специјализације је стицање ширих и продубљених знања, умења и вештина из одређених ужих области након завршеног трогодишњег или четворогодишњег средњег стручног образовања и најмање две године радног искуства. Програми су конципирани тако да омогућавају флексибилност приликом остваривања садржаја, повезивање са већ усвојеним знањима из одговарајућих области и прилагођивање конкретним условима рада и потребама кандидата.

Образовни профили:

Подручје рада: Машинство и обрада метала

 1. Металоглодач – специјалиста
 2. Металобрусач – специјалиста
 3. Подешавач алатних машина – специјалиста
 4. Бравар – специјалиста
 5. Аутолимар – специјалиста
 6. Инсталатер грејања и климатизације – специјалиста
 7. Механичар алатних машина – специјалиста
 8. Аутомеханичар – специјалиста
 9. Механичар термоенергетсих постројења – специјалиста
 10. Механичар хидраулике и пнеуматике – специјалиста
 11. Заваривач – специјалиста
 12. Прецизни механичар – специјалиста
 13. Механичар оружар – специјалиста

Подручје рада: Саобраћај

 1. Техничар друмског саобраћаја – специјалиста
 2. Возач моторних возила – специјалиста
 3. Инструктор вожње

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

 1. Столар – специјалиста
 2. Тапетар-декоратер – специјалиста

Услови за упис кандидата

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле: металоглодач – специјалиста, подешавач алатних машина – специјалиста, металобрусач – специјалиста, бравар – специјалиста, алатничар – специјалиста, механичар алатних машина -специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем и једним од образовних профила: металостругар, металоглодач, металобрусач, металобушач, бравар, машинбравар, металостругар за НУ машине, металоглодач за НУ машине у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил заваривач – специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем у области машинства и обраде метала, са положеним основним испитом за електролучно или гасно заваривање нивоа Е-Б II, Е-Р II или ГР II према стандардима ЈУС ЕН 287-1 за заваривање конструкционих челика, са радним искуством од две године на заваривачким конструкцијама у ширем смислу.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле: аутолимар – специјалиста, инсталатер грејања и климатизације – специјалиста, аутомеханичар – специјалиста, прецизни механичар – специјалиста, механичар термоенергетских постројења – специјалиста, механичар хидраулике и пнеуматике – специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем – одговарајућег образовног профила у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил механичар – оружар специјалиста могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем – образовног профила механичар – оружар у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Подручје рада: Саобраћај

Специјализацију у подручју рада саобраћај за образовне профиле: техничар друмског саобраћаја – специјалиста, возач моторних возила – специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем – одговарајућег образовног профила у области саобраћаја уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Специјализацију у подручју рада саобраћај за образовни профил инструктор вожње могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем образовног профила возач моторног возила (у трогодишњем или четворогодишњем школовању), техничар друмског саобраћаја и техничар за безбедност саобраћај уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.  Такође, специјализацију у подручју рада саобраћај за образовни профил инструктор вожње могу стицати кандидати са завршеном вишом школом друмског саобраћаја  – саобраћајни инжењер, дипломирани саобраћајни инжењер (одсек за друмски и градски саобраћај), завршеним студијама првог или другог степена у области друмског саобраћаја и транспорта. Кандидат мора да има 21 годину живота, и да поседује возачку дозволу одговарајуће категорије најмање 3 године.

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Специјализацију у подручју рада шумарство и обрада дрвета могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем – одговарајућег образовног профила у области шумарствa и обрадe дрвета уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Документа потребна за упис:

За све образовне профиле осим инструктора вожње:

За упис кандидата је потребно приложити следећа документа:

(важи за све образовне профиле осим за инструкторе вожње):

 • сведочанства о завршеним разредима (оригинале)
 • диплому о положеном завршном испиту (оригинал)
 • извод из матичне књиге рођених
 • лекарско уверење
 • потврду о радном искуству (2 године) у струци
 • пријаву за упис
 • фотокопију личне карте
 • уплатницу – извештај о уплати уписа

За инструктора вожње:

За упис кандидата на специјализацију за ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ је потребно приложити следећа документа:

 • сведочанства о завршеним разредима (оригинале)
 • диплому (оригинал) коју је кандидат стекао најманје две године пре уписа на специјализацију
 • извод из матичне књиге рођених
 • потврду о радном искуству на пословима у друмском саобраћају (најмање 2 године)
 • фотокопију возачке дозволе
 • лекарско уверење за инструктора
 • пријаву за упис
 • уплатницу – извештај о уплати уписа