Центар за континуирано образовање одраслих самостално изводи стручне обуке из верификованог подручја рада и партнерски организује и реализује стручне обуке из других подручја рада.

Центар може да креира и реализује:

  • обуке на захтев послодавца или појединаца које не воде стицању јавно признате исправе
  • обуке за чије извођење је стекао статус Јавно признатог организатора активности образовања одраслих ЈПОА и за које издаје јавну исправу

Цена обука

Цена обука зависи од броја часова, врсте обуке односно потребног потрошног материјала, броја полазника по групи, као и од врсте исправе која се издаје након завршене обуке. Могу се формирати групе од 4, 8 и 12 полазника. За све додатне информације о ценовнику можете нас контактирати путем мејла

Програми обука на радном месту

Привреда има потенцијал да се брзо развија, да шири свој обим производње или уводи иновације. Зато често има потребе за новим или другачије обученим кадровима. Најбољи начин да се обезбеде кадрови јесте обука која се креира и изводи кооперативно, у сарадњи образовне институције и привреде. Као одговор на конкретне захтеве локалне привреде, Центар је у неколико наврата изводио следеће обуке:

Обука на радном месту за занимање CNC оператер

Табела 1 –  Обука на радном месту за занимање CNC оператер
Подручје рада: Машинство и обрада метала
Број часова обуке: Теорија: Практични рад:
Укупно: 280 64 216
Модули: – Технички цртеж
– Мерење и контролисање, технолошка документација, координатни системи
– Припрема за рад и техничка документација
– Обрадни центар и алат
– Програмирање
– Практична обука на машинама
Предуслови за похађање обуке: Стечено трогодишње или четворогодишње средње стручно образовање техничке струке.

Обука на радном месту за занимање МАГ заваривач

Табела 2 – Обука на радном месту за занимање МАГ заваривач
Подручје рада: Машинство и обрада метала
Број часова обуке: Теорија: Практични рад:
Укупно: 412 82 330
Модули: – Теоријске основе заваривања

– Материјали
– Техничка документација
– Безбедност и заштита на раду при заваривању
– Развој технологије заваривања
– Припрема и одржавање радног места
– Припрема радног дела за заваривање
– Заваривање

Предуслови за похађање обуке: Стечено трогодишње или четворогодишње средње стручно образовање техничке струке.

Обука на радном месту за занимање Електромонтер

Табела 3: Обука на радном месту за занимање Електромонтер
Подручје рада: Електротехника
Број часова обуке: Теорија: Практични рад:
Укупно: 376 56 320
Модули: – Теоријске основе (електричне мреже, постројења, инсталације и мерења)

– Техничка документација
– Безбедност и заштита на раду
– Припрема за рад
– Израда кабловксих далековода
– Израда ниско-напонске мреже
– Измештање мерних места

Предуслови за похађање обуке: Стечено трогодишње или четворогодишње средње стручно образовање, пожељно електро, или других сродних техничких струка.

ЈПОА – Јавно признати организатор образовања одраслих

Стручне компетенције или квалификације у целини могу се стицати неформалним путем ако је институција односно организација од надлежног органа добила статус Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) за сваку појединачну обуку. Полазнику који заврши овакву обуку школа издаје одговарајућу јавну исправу.Статус ЈПОА значи да је обука заснована на стандарду квалификација и да испуњава додатне услове у погледу плана и програма, кадрова, простора, опреме и наставних средстава.

Средња стручна школа је у процесу акредитације Обуке за МАГ заваривача и Обуке за израду делова на CNC стругу / CNC глодалици.