Статут школе

Годишњи план рада и извештаји

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о  материјалној и дисциплинској одговорности ученика

Правилник понашања деце, запослених и других лица

Правилник о испитима

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођењу поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о  протоколу поступања у установи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Извештај о спољашњем вредновању

Информатор о раду Средње стручне школе

Правилник о систематизацији

Правилник о награђивању запослених у Средњој стручној школи

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Развојни план школе

Правилник о условима и начину коришћења службених возила

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о коришћењу телефона

Правилник о мерама заштите при обрада података о личности

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода

Правилник о забрани дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Решење о лицима за заштиту података о личности

(ближе информације на 034-335178)

Правилник о коришћењу сопственог возила у службене сврхе

Правилник
о евидентирању и праћењу друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавања о његовим ефектима

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања