Радови ученика

Опис образовног профила

За рад у овој области важна је маштовитост, интересовање за рад у култури, наклоност према лепом, креативност, радозналост, самодисциплина, самосталност и самоувереност.
Важно је и интересовање за естетику, лако усмено и писмено изражавање, комуникативност, схватање односа у равни и простору, спретност руку и прстију .

У оквиру овог занимања ученици поступно развијају ликовно-естетски смисао, пројектантску зрелост, уче тродимензионалност и просторност, феномен облика и њихову повезаност са захтевиме функције и ергономије.

Радећи на конкретним задацима, од једноставних ка сложенијим, они упознају цео процес обликовања од идеје преко техничке документације и пројекта, до реализације модела или макете. У процесу образовања, код ученика се развија смисао за истраживање и иновацију, однос конструкције и облика, подстиче радозналост ка маштовитим и оригиналним решењима, развијајући самосталне креативне могућности код сваког ученика посебно.

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Психологија 2
Историја 2 2
Устав и право грађана 1
Музичка уметност 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Биологија 3
Географија 2
Физика 2 2
Хемија 2
Математика 3 3 2 2
Рачунарство и информатика 2
Историја уметности 2 2 2 2
Цртање и сликање 3 3 3 3
Теорија форме 2
Фотографија 1(30)
Писмо 2
Нацртна геометрија 2
Перспектива 2
Техничко цртање 2(26)
Теорија дизајна 1
Стислки ентеријер 1
Прокетовање 3(36) 3
Обликовање 3(20) 4(30) 4
Грађевинска конструкција 2 2
Познавање материјала 1
Радионички рад 4 4
Моделовање 3(20)
Предматурска пракса (60)
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1

Могућност запослења

Могућност даљег школовања

По завршетку школовања ученици имају проходност ка факултетима из области ликовне уметности, дизајна, архитектуре и примењене уметности.