Skip to main content
search

(Преузето са сајта министарства) Образац изјаве за прибављање података

Издавање СЕРТИФИКАТА лицима која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште

СЕРТИФИКАТ А

Сертификат A категорије I је сертификат који потврђује да лице које поседује сертификат испуњава услове за обављање делатности инсталације, одржавања и сервисирања и провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи свих типова и капацитета, који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште, сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из цилиндара и ове опреме и одлагања те опреме;

Сертификат А категорије II је сертификат који потврђује да лице које поседује сертификат испуњава услове за обављање делатности инсталације, одржавања и сервисирања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи које садрже мање од 3 kg супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште или мање од 6 kg супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, ако опрема нема растављивих спојева и обележена је као таква, сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из цилиндара и ове опреме, одлагања те опреме и провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи које садрже 3 kg или више супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и шест или више килограма супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, ако опрема нема растављивих спојева и обележена је као таква, под условом да провера цурења не доводи до прекида расхладног круга;

Сертификат А категорије III је сертификат који потврђује да лице које поседује сертификат испуњава услове за обављање делатности сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач и флуоровних гасова са ефектом стаклене баште из цилиндара и расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи које садрже мање од 3 kg супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште или мање од 6 kg супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, ако опрема нема растављивих спојева и обележена је као таква и делатности одлагања ове опреме;

Сертификат А категорије IV је сертификат који потврђује да лице које поседује сертификат испуњава услове за обављање делатности провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи које садрже три или више килограма супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и шест или више килограма супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, ако опрема нема растављивих спојева и обележена је као таква, под условом да провера цурења не доводи до прекида расхладног круга.

Министарство издаје Сертификат A на основу захтева у форми решења.

Лице које подноси захтев за издавање сертификата А у обавези је да уз захтев приложи и:

 • потврду о завршеној обуци,
 • потврду о положеном испиту,
 • фотокопију или очитану личну карту,
 • доказ о завршеном основном стручном образовању или доказ о најмање три године праксе из области која одговара врсти сертификата А,
 • уверење о држављанству Републике Србије,
 • образац изјаве о прибављању података,
 • доказ да је запослено код правног лица или предузетника,
 • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.260,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016).

Сертификат А се може обновити за период од наредних пет година ако носилац сертификата није имао прекиде дуже од 12 месеци у обављању делатности које одговарају сертификату А током периода важења истог.

Лице које подноси захтев за обнављање сертификата А у обавези је да уз захтев приложи и:

 • копију издатог сертификата А који се обнавља,
 • фотокопију или очитану личну карту,
 • доказ да није имао прекиде дуже од 12 месеци у обављању делатности које одговарају сертификату А током периода важења истог,
 • доказ да је запослено код правног лица или предузетника,
 • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.260,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016).

Leave a Reply

Close Menu